Huurberekening — in het kort uitgelegd


Na ont­vangst van de goe­de­ren kunt u 56 dagen(8 weken) gra­tis over een glas­bok beschik­ken. Zo heeft u geno­eg tijd om de glas­bok leeg te maken. Zodra de bok leeg is dient u die bij GestellPool leeg te melden.

Voordat u en glasbok leegmeldt, dient u aan de volgende drie voorwaarden voldaan te hebben:

De glasbok dient voor de vrachtwagen vrij toegankelijk te zijn.
De glasbok dient leeggeruimd te zijn.
De glasbok dient zich op het opgegeven adres te bevinden.

Beschadigde arti­kelen of oud glas op de glas­bok? Ook dan is leegmel­den mogeli­jk. De bok moet wel vei­lig zijn om te trans­porte­ren en u dient het bij ons te mel­den zodat de chauf­feur voor­be­reid is.
Zorg er altijd voor dat u, op het moment dat een glas­bok opge­haald wor­dt, van de chauf­feur een afhaal­be­wijs kri­jgt. De chauf­feur kan een afhaal­be­wijs voor u prin­ten zodra de glas­bok als “opge­haald” gescand is en op de vracht­wa­gen gela­den is

Zodra u een glas­bok vrij­mel­dt kri­jgt uw lever­an­cier van Gestellpool auto­ma­tisch de opdracht dat de glas­bok opge­haald kan wor­den en de bere­ken­ing wor­dt op dit moment gestopt. De datum waarop uw lever­an­cier de bok ophaalt is niet bepa­lend voor de bere­ken­ing. Indien u de glas­bok niet bin­nen 56 dagen vrij­mel­dt bij Gestellpool Europe wor­dt per begon­nen week 17 euro in reken­ing gebracht. Indien er kos­ten ont­sta­an zijn ont­vangt u van ons één keer per maand een fac­tuur. Het kan dus voor­ko­men dat de bere­ken­ing van een glas­bok over meer­de­re facturen/maanden ver­deeld is. De bere­ken­ing loo­pt maxi­maal door tot dat de tota­le waar­de van de glas­bok bereikt is. Daarna wor­dt het bere­kenen auto­ma­tisch gestopt.

Huurberekening – Een overzicht van de feiten


  • KOSTENLOZE PERIODE:
  • 56 dagen (8weken) van­af leverdatum

  • BEREKENING:
  • van­af de 57ᵉ dag €17 per week

  • FACTURERINGSPERIODE:
  • maan­de­li­jks aan het ein­de van de maand

  • EINDE VAN DE BEREKENING:
  • Vrijmelden bij Gestellpool / Leverancier haalt de glas­bok op / De tota­le waar­de van de bok wor­dt bereikt

Klik op de afbeel­ding voor een gede­tail­le­erd beeld

Factuur 1


Factureringsperiode febru­ari 2020

Glasbok 001001100100101 werd op 10-12-2019 aan Voorbeeldfirma B.V gele­verd. Omdat de bok niet vrij gemeld werd bin­nen de kos­ten­vri­je peri­ode van 56 dagen (van 10-12-2019 tot en met 03-02-2020), wor­den van­af 04-02-2020 kos­ten in reken­ing gebracht. Deze kos­ten bedra­gen €17 per begon­nen week.

KOSTENVRIJE PERIODE 

10-12-2019 – 03-02-2020
(56 dagen)


BEGIN KOSTENBEREKENING

04-02-2020
(57e dag)


BEREKENINGSPERIODE

04-02-2020 – 02-03-2020
(4 weken)

Klik op de afbeel­ding voor een gede­tail­le­erd beeld

Factuur 2


Factureringsperiode maart 2020

Glasbok 001001100100101 werd op 11-03-2020 vrij gemeld. Hierdoor werd de bere­ken­ing auto­ma­tisch gestopt en het ein­de van de bere­ken­ing bepaald. De kos­ten wor­den per week bere­kend. In het voor­beeld werd de bok op dins­dag 10-12-2019 gele­verd. De kos­ten die in reken­ing wor­den gebracht, wor­den per week — van Dinsdag tot Maandag (7 dagen) — bere­kend. De bok werd op woens­dag 11-03-2020 vrij gemeld. Daarom wor­dt de begon­nen week tot en met Maandag 16-03-2020 com­pleet berekend. 

KOSTENBEREKENING PER WEEK

dins­dag – maandag
(7 dagen)


LEVERDATUM

10-12-2019
(dins­dag)


VRIJMELDING 

11-03-2020
(dins­dag)


BEREKENINGSPERIODE

03-03-2020 – 16-03-2020
(2 weken)