Huurberekening — in het kort uitgelegd


Na ontvangst van de goede­ren kunt u 56 dagen(8 weken) gra­tis over een glas­bok beschik­ken. Zo heeft u geno­eg tijd om de glas­bok leeg te maken. Zodra de bok leeg is dient u die bij GestellPool leeg te mel­den.

Voordat u en glasbok leegmeldt, dient u aan de volgende drie voorwaarden voldaan te hebben:

De glasbok dient voor de vrachtwagen vrij toegankelijk te zijn.
De glasbok dient leeggeruimd te zijn.
De glasbok dient zich op het opgegeven adres te bevinden.

Beschadigde arti­kelen of oud glas op de glas­bok? Ook dan is leegmel­den mogeli­jk. De bok moet wel vei­lig zijn om te trans­porte­ren en u dient het bij ons te mel­den zodat de chauf­feur voor­be­reid is.
Zorg er altijd voor dat u, op het moment dat een glas­bok opge­haald wor­dt, van de chauf­feur een afhaal­be­wijs kri­jgt. De chauf­feur kan een afhaal­be­wijs voor u prin­ten zodra de glas­bok als “opge­haald” gescand is en op de vracht­wa­gen gela­den is

Zodra u een glas­bok leegmel­dt kri­jgt uw lever­an­cier van Gestellpool auto­ma­tisch de opdracht dat de glas­bok opge­haald kan wor­den en de bere­ken­ing van de huur wor­dt op dit moment gestopt. De datum waarop uw lever­an­cier de bok ophaalt is niet bepa­lend voor de bere­ken­ing van de huur. Indien u de glas­bok niet bin­nen deze 56 dagen leegmel­dt bij Gestellpool Europe wor­dt per begon­nen week 17 euro (plus btw) in reken­ing gebracht. Indien er kos­ten ont­s­ta­an zijn ontvangt u van ons een keer per maand een reken­ing. Het kan voor­ko­men dat een klant meer­de­re reken­in­gen voor één glas­bok ontvangt. De huur wor­dt maxi­maal bere­kend tot dat de tota­le waar­de van de glas­bok bereikt is. Daarna wor­dt het bere­kenen van de huur auto­ma­tisch gestopt.

Huurberekening – Een overzicht van de feiten


  • HUURVRIJE PERIODE
  • 56 dagen (8weken) van­af lever­da­tum

  • HUURBEREKENING
  • van­af de 57e dag €17 per begon­nen week

  • FACTURERINGSPERIODE
  • maan­de­li­jks aan het ein­de van de maand

  • EINDE VAN DE HUURBEREKENING
  • Leegmelden bij Gestellpool / Leverancier haalt de glas­bok op / De tota­le waar­de van de bok wor­dt bereikt

Klik op de afbeel­ding voor een gede­tail­le­erd beeld

Factuur 1


Factureringsperiode juli 2017

Glasbok 011096000000302 werd op 24-05-2016 aan Voorbeeldfirma B.V gele­verd. Omdat de bok niet leeg gemeld werd bin­nen de huur­vri­je peri­ode van 56 dagen, wor­dt van­af 19-07-2016 huur in reken­ing gebracht. De huur bedraagt €17 per begon­nen week.

HUURVRIJE PERIODE

24-05-2016 – 18-07-2016
(56 dagen)


BEGIN HUURBEREKENING

19-07-2016
(57e dag)


BEREKENINGSPERIODE

19-07-2016 – 31-07-2016
(1,86 weken)

Klik op de afbeel­ding voor een gede­tail­le­erd beeld

Factuur 2


Factureringsperiode augus­tus 2016

Glasbok 011096000000302 werd op 30-08-2016 leeg gemeld. Hierdoor werd de huur­bere­ken­ing auto­ma­tisch gestopt en het ein­de van de huur­bere­ken­ing bepaald. De huur wor­dt per begon­nen week bere­kend, daarom is het ein­de van de huur­bere­ken­ing niet auto­ma­tisch de dag waarop de glas­bok leeg gemeld werd. In dit voor­beeld werd de glas­bok op dins­dag 24-05-2016 gele­verd. Daardoor wor­den de huur­we­ken van dins­dag tot maan­dag (7 dagen) bere­kend. Op dins­dag 30-08-2016 werd de bok leeg gemeld. Het ein­de van de huur­bere­ken­ing is daarom maan­dag 05-09-2016.

HUURBEREKENING PER WEEK

dins­dag – maan­dag
(7 dagen)


LEVERDATUM

24-05-2016
(dins­dag)


LEEGMELDING

30-08-2016
(dins­dag)


EINDE HUURBEREKENING

05-09-2016
(maan­dag)


BEREKENINGSPERIODE

01-08-2016 – 31-08-2016
(4.43 weken)

Klik op de afbeel­ding voor een gede­tail­le­erd beeld

Factuur 3


Factureringsperiode sep­tem­ber 2016

Glasbok 011096000000302 werd op 30-08-2016 leeg gemeld. Het ein­de van de huur­bere­ken­ing werd daar­door vast­ge­s­teld op 05-09-2016. Wanneer de bok door uw lever­an­cier opge­haald wor­dt heeft geen invlo­ed op het ein­de van de huur­bere­ken­ing.

BEREKENINGSPERIODE

01-09-2016 – 05-09-2016
(0,71 weken)