Huurberekening — in het kort uitgelegd


Na ont­vangst van de goe­de­ren kunt u 49 dagen(7 weken) gra­tis over een glas­bok beschik­ken. Zo heeft u genoeg tijd om de glas­bok leeg te maken. Zodra de bok leeg is dient u die bij GestellPool leeg te melden.

Huurberekening – Een overzicht van de feiten


  • KOSTENLOZE PERIODE:
  • 49 dagen (7weken) van­af leverdatum

  • BEREKENING:
  • van­af de 49ᵉ dag €20 per week

  • FACTURERINGSPERIODE:
  • maan­de­li­jks aan het ein­de van de maand

  • EINDE VAN DE BEREKENING:
  • Vrijmelden bij Gestellpool / Leverancier haalt de glas­bok op / De tota­le waar­de van de bok wordt bereikt

Voordat u en glasbok leegmeldt, dient u aan de volgende drie voorwaarden voldaan te hebben:

De glasbok dient voor de vrachtwagen vrij toegankelijk te zijn.
De glasbok dient leeggeruimd te zijn.
De glasbok dient zich op het opgegeven adres te bevinden.

Beschadigde arti­kelen of oud glas op de glas­bok? Ook dan is leeg­mel­den moge­l­ijk. De bok moet wel vei­lig zijn om te trans­port­e­r­en en u dient het bij ons te mel­den zodat de chauf­feur voor­be­reid is.
Zorg er altijd voor dat u, op het moment dat een glas­bok opge­haald wordt, van de chauf­feur een afhaal­be­w­ijs kri­jgt. De chauf­feur kan een afhaal­be­w­ijs voor u prin­ten zodra de glas­bok als “opge­haald” gescand is en op de vracht­wa­gen gela­den is

Zodra u een glas­bok vrij­mel­dt kri­jgt uw lever­an­cier van Gestellpool auto­ma­tisch de opdracht dat de glas­bok opge­haald kan wor­den en de bere­ke­ning wordt op dit moment gest­opt. De datum waar­op uw lever­an­cier de bok ophaalt is niet bepa­lend voor de bere­ke­ning. Indien u de glas­bok niet bin­nen 49 dagen vrij­mel­dt bij Gestellpool Europe wordt per begon­nen week 20 euro in reke­ning gebracht. Indien er kos­ten ont­s­ta­an zijn ont­vangt u van ons één keer per maand een fac­tuur. Het kan dus voor­ko­men dat de bere­ke­ning van een glas­bok over meer­de­re facturen/maanden ver­deeld is. De bere­ke­ning loopt maxim­aal door tot dat de tota­le waar­de van de glas­bok bereikt is. Daarna wordt het bere­ke­nen auto­ma­tisch gestopt.