Leegmelden via het internetportaal.


Voor onze deel­ne­mers bie­den wij een inter­net­portaal aan voor PC en smart­pho­ne waar onze deel­ne­mers hun glas­bok­ken kun­nen behe­ren en een over­zicht van de gere­gis­tre­er­de glas­bok­ken kun­nen inzi­en. Dit inter­net­portaal is bevei­ligd met een wacht­woord.
Onze data­ser­ver bevin­dt zich in Duitsland en valt onder de Duitse wet­ge­ving inz­ake gege­vens­be­scher­ming. Dit garan­de­ert onze deel­ne­mers het hoogs­te niveau van bevei­li­ging.


Objecten in het magazijn


Onder het menu-item “Mijn items in het maga­zi­jn” ziet u de bok­ken in uw maga­zi­jn inclu­sief sta­tus, type en groot­te.

Mijn huur


Een goed geor­ga­ni­se­er­de boek­hou­ding onder­scheidt de begin­ner van de pro­fes­sio­nal. Voor uw admi­nis­tra­tie en uw belas­ting­kan­toor sla­an wij alle leve­rings­bon­nen digitaal op. Minder Co2 uits­toot en daar­door beter voor het milieu. Wij wer­ken digitaal en bespa­ren papier.

Mijn leveringsbonnen


Een digitaal over­zicht van al uw leve­rings­bon­nen. Minder CO2 en min­der papier. Milieuvriendelijk en toe­komst­ge­richt.

Mijn Artikeloverzicht


Ontvangt u meer­de­re glas­bok­ken en ande­re goede­ren? Dat ver­eist een per­fect over­zicht. Gestellpool Europe biedt u niet alle­en de mogeli­jk­heid uw glas­bok­ken digitaal te behe­ren, wij bie­den nu ook de mogeli­jk­heid al uw arti­kelen en de waar­de van uw mate­riaal in een over­zicht te heb­ben.

Mijn account


Worden de werk­zaam­he­den aan een nieuw team­lid over gedra­gen of is er een nieu­we mede­wer­ker? Hier kunt u snel en een­vou­dig uw wacht­woord veran­de­ren. Omdat onze ser­vers zich in Duitsland bevin­den, is onze klan­ten­da­ta­ba­se niet alle­en vei­lig, maar ook zeer snel. Niettemin geldt: veran­der regel­ma­tig uw wacht­woord.