GESAWEBLEEGMELDEN VIA HET INTERNETPORTAAL


Image

GESA web is onze digi­ta­le bok­ken­tool. Hier kunt u in één over­zicht de bij u gere­gis­tre­er­de bok­ken inzi­en en leegmel­den. Het inter­net­por­taal is bevei­ligd met een wacht­woord. Onze data­ser­ver bevin­dt zich in Duitsland en valt onder de Duitse wet­ge­ving inz­ake gege­vens­be­scher­ming. Dit garan­de­ert het hoogs­te niveau van beveiliging.

  GLASBOKOVERZICHT


  Klikt u in het menu op ‘glas­bok­ken’ en ver­vol­gens op ‘over­zicht’ ziet u alle bok­ken die u actueel te leen heeft inclu­sief sta­tus, afle­ver­ad­res en hoelang u de bok al in uw bezit heeft. Met een paar muis­klik­ken kunt u de glas­bok­ken hier vrijmelden.

  Overigens: bok­ken vrij­mel­den die nog niet kla­ar zijn om opge­haald te wor­den brengt u geen voor­deel, inte­gen­de­el! Als het opha­len niet lukt, wor­dt de vrij­mel­ding gean­nu­leerd en kun­nen de voor­ri­j­kos­ten ook aan u in reken­ing wor­den gebracht.

  AFLEVERBEWIJZEN EN FACTUREN


  Een goed geor­ga­ni­se­er­de boek­hou­ding onder­scheidt de begin­ner van de pro­fes­sio­nal. Voor uw admi­nis­tra­tie en uw belas­ting­kan­toor sla­an wij alle leve­rings­bon­nen digi­taal op. Minder Co2 uits­toot en daar­door beter voor het milieu. Wij wer­ken digi­taal en bespa­ren papier.
  Onder het menu-Item “Facturen-Huurfacturen” en “Evaluaties-Afleverbewijzen” kunt u de afzon­der­li­j­ke docu­men­ten beki­j­ken en downloaden.