Leegmelden met de app


Met onze app voor het leegmel­den, Gestellpool Scanner, bes­paart u tijd en geld. De app is een­vou­dig in het gebruik en gra­tis te down­loa­den op uw mobie­le tele­foon. Uw gebrui­kers­naam is uw Gestellpool-klantnummer, dat u terug­vin­dt op elk docu­ment dat wij u toestu­ren. Deze beg­int altijd met een K gevolgd door 5 of 6 cijfers.

Download onze gratis app.Voor Apple IPhone
Voor Android smartphones

Zo eenvoudig werkt de app


Nadat u onze gra­tis app gedown­load en op uw smart­pho­ne geïn­st­al­le­erd heeft, vult u uw GestellPool klant­num­mer, uw voor- en ach­ter­naam en uw tele­foon­num­mer in. De app is nu kla­ar voor gebruik. Indien u pro­ble­men heeft bij het instal­le­ren, kunt u hier­bo­ven in het menu op “TIPS en FEITEN” klik­ken en daar de PDF “Tips voor leegmel­den” down­loa­den. Indien u vra­gen heeft kunt u ons natu­ur­li­jk ook tij­dens kan­to­or­tij­den tele­fo­nisch bereiken.

Slechts 3 keer KLIKKEN


Lokaliseren, bar­code scan­nen en leegmel­ding ver­stu­ren. Zo een­vou­dig was het leegmel­den van glas­bok­ken nog nooit. 

Met de scanner, of handmatig…


Met de came­ra van uw smart­pho­ne kunt u pro­bleem­loos de streep­jes­code scan­nen, dat spaart tijd en
voor­komt fou­ten. Soms is de streep­jes­code bescha­digd waar­door het niet mogeli­jk is de code te scan­nen. Daarom bie­den wij u naast scan­nen ook de mogeli­jk­heid om de code hand­ma­tig in te voeren.

De glasbok kunt u ophalen!
Waar? … ja, waar eigenlijk?


Zodat u niet lang hoeft te zoe­ken waar een glas­bok zich bevin­dt, werkt de app met loca­tie­be­pa­ling via GPS.  Hiermee kunt u snel en een­vou­dig uw loca­tie bepa­len en aan ons door­ge­ven. Exacte beschrij­vin­gen en loka­le omstan­dig­he­den zoals bij­vo­or­beeld “de bok bevin­dt zich in de hal links ach­ter­a­an” zijn voor ons heel behulpzaam.

Als het GPS-signaal te zwak is…


Het bestaat nog, plek­ken zon­der mobie­le ont­vangst. Doordat de ont­vangst zo slecht is kunt u alle­en tekstge­ge­vens ver­stu­ren, maar u ont­vangt geen GPS-signaal. Ook daar­a­an heb­ben wij gedacht en bie­den u de mogeli­jk­heid gege­vens hand­ma­tig in te voeren. 

1, 2, 3, …


Met de app kunt u bin­nen enke­le secon­den meer­de­re glas­bok­ken tege­li­j­ker­tijd leegmel­den waar­door uw bedri­jf tijd en geld spaart.

Hier vindt u het nummer van de glasbok

Wilt u één of meer­de­re glas­bok­ken leegmel­den? Met onze app kunt u een­vou­dig de bar­code met het glas­bok­num­mer scannen.