Semcoglas Holding GmbH

Wolfgang Rauch, fili­aal­lei­der van Semcoglas in het Hessische Gießen is een van de pio­niers van GestellPool. De Semco-groep heeft meer dan 20 loca­ties in Duitsland.

Door het digi­ta­le sys­te­em heb­ben wij voor de eers­te keer een bij­na abso­lu­te zeker­heid bij het ver­vol­gen van onze glas­bok­ken. In ver­geli­jk met de fou­ten die bij het hand­ma­tig note­ren van glas­bok­num­mers gema­akt wer­den, is dat een enor­me voo­ruit­gangWolfgang Rauch

Het regis­tre­ren van de bar­codes van een trans­port­bok met een scan­ner garan­de­ert een dui­de­li­j­ke en onmid­del­li­j­ke regis­tra­tie van de trans­port­bok in de gege­vens­ver­werking van de Pool.
„Het vol­gen van een bok die direct van de fir­ma aan een klant gele­verd wor­dt en ver­vol­gens weer opge­haald wor­dt is een­vou­dig“, ver­telt Wolfgang Rauch. „Dan zijn er vier boe­kin­gen: Vertrek van­af Semco, aan­komst bij de klant, leegmel­den door de klant en uit­ein­de­li­jk het terug­ke­ren van de bok bij Semco.“ Maar, mel­dt Wolfgang Rauch ent­housi­ast, zelf gecom­pli­ce­er­de boe­king­s­ke­tens wer­ken goed dank­zij de scan­ner­tech­no­lo­gie. Zo’n boe­king­s­ke­ten ont­staat bij­vo­or­beeld als Semco een ande­re glas­fa­bri­kant de opdracht geeft om aan een klant van Semco glas te leveren.

Bouwplaatsen waren vro­e­ger een ramp“, met licht afgri­j­zen denkt Wolgang Rauch terug aan hoe het vro­e­ger op de bouw­plaats was zon­der digi­ta­le, cen­tra­le glas­bok­tracking. „Het kwam erop neer dat we toe moes­ten kij­ken hoe onze glas­bok­ken ver­dwe­nen.“ Tegenwoordig is de posi­tie van de glas­bok eigena­ren veel ster­ker, ook in juri­disch opzicht, omdat de digi­ta­le regis­tra­tie rechts­gel­dig is. „Met de scan­ners kun­nen onze chauf­feurs zelfs foto’s maken in het geval dat een glas­bok onder ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid van een klant bescha­digd werd.“ Deze abso­lu­te trans­paran­tie is niet alle­en voor de lever­an­ciers maar ook voor de klan­ten een voordeel.

Wij leve­ren bij­vo­or­beeld aan raam­fa­bri­kan­ten die het sys­te­em van GestellPool super vin­den omdat ze via ons online­por­taal pre­ci­es kun­nen zien waar hun glas zich bevin­dt.Wolfgang Rauch

Via het online­por­taal kun­nen klan­ten ook zien hoe lang de gra­tis gebruik­s­pe­ri­ode nog duurt. „Aan de hand van drie kleu­ren kun­nen onze klan­ten pre­ci­es zien hoe lang ze een glas­bok nog gebrui­ken kun­nen. Kort voor­dat de gra­tis peri­ode voor­bij is wor­dt de infor­ma­tie in het rood weergegeven.”

Alhoewel het voor klan­ten ook een voor­deel is het sys­te­em te gebrui­ken, is het bij som­mi­ge klan­ten toch nog nodig ze van het sys­te­em te over­tui­gen. „Sommige klan­ten den­ken: die glas­bok, dat gaat mij niks aan, daar­voor heb ik geen tijd.“ „Het over­bren­gen van de voor­de­len van het sys­te­em is een pro­ces, zegt Wolfgang Rauch, maar wij kun­nen niet toe­ki­j­ken hoe onze bezit­tin­gen ver­dwi­j­nen.“ De fili­aal­lei­der uit Gießen is wat dat betreft heel posi­tief: „De klant hoeft de bok alle­en maar leeg te mel­den, hij hoeft hem niet terug te brengen!“

Download Artikel