IDEAL-Fensterbau Weinstock GmbH

Het bedri­jf is sinds Augustus 2010 deel­ne­mer en heeft op dit moment 2.600 trans­port­bok­ken die door GestellPool beheerd wor­den. Een gesprek met het manage­ment over de dui­de­li­jke voor­de­len van gecen­tra­li­se­erd glas­bok­be­heer en het belang van direc­te com­mu­ni­ca­tie met klanten. 

IDEAL pro­du­ceert in Wittlich-Wengerohr en Traben-Trarbach in vijf fab­rieks­hal­len per week rond 6.500 units ramen en deu­ren op wens van de klant met pre­cisie tot op de mil­li­me­ter. Het bedri­jf, dat in 1990 opge­richt werd door Ludwig Weinstock, biedt een breed sca­la aan pro­duc­ten aan bes­taan­de uit ver­schil­len­de sys­te­men in kunst­s­tof en kunststof-aluminium met en zon­der hecht­tech­no­lo­gie, hout en hout-aluminium voor ramen, hef­schuif­deu­ren, par­al­lel­le schuif­deu­ren en voordeuren.

Circa 300 mede­wer­kers en leer­lin­gen zet­ten zich in voor klan­ten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland – maar ook in Australië, Dubai, Zuid-Afrika en Kazachstan.
Directeur Sabine Weinstock laat er geen twi­j­fel over bes­ta­an dat de inte­gra­tie van IDEAL’s eigen logis­tiek in het cen­tra­le beheer van GestellPool de juis­te stap was. Logistiek is de groots­te kos­ten­post in het bedri­jf, tege­li­jker­tijd kun­nen hier veel kos­ten gespaard wor­den. Hoe zag het eigen glas­bok­be­heer er vroe­ger uit?

We heb­ben het beheer hand­ma­tig geda­an aan de hand van Excel-lijsten. Met de hand werd inge­voerd wan­neer glas­bok­ken gele­verd wer­den en wan­neer ze weer opge­haald wer­den.Sabine Weinstock

Er was een mede­wer­ker die zich uit­s­lui­tend met het beheer van glas­bok­ken bezig hield. „Bokken regis­tre­ren, opbel­len en nav­ra­gen of de glas­bok­ken al opge­haald kon­den wor­den – dat was een full­time baan die we nu niet meer nodig heb­ben“, ver­telt Sabine Weinstock.

Nog een enorm voor­deel, vol­gens Weinstock, is dat er dui­de­li­jk bew­ijs is waar en wan­neer aan wel­ke klant een glas­bok gele­verd werd, in het geval een glas­bok niet kan wor­den gevonden.

Nu kun­nen we zeg­gen, u heeft die glas­bok op een spe­ci­fie­ke datum ont­van­gen, hier is uw hand­te­ke­ning. Vroeger moes­ten we elk jaar tot 100 trans­port­bok­ken uit­boe­ken omdat we geen bew­ijs had­den dat we de bok nog niet opge­haald had­den.Sabine Weinstock

100 glas­bok­ken met een waar­de van 400 tot 500 euro, dat was een rele­van­te kos­ten­post. Door het gecen­tra­li­se­er­de beheer en de digi­ta­le track­baar­heid van de glas­bok­ken gaan er bij­na geen bok­ken meer ver­lo­ren. En als dat toch gebe­urt dan betaalt de klant daar­vo­or d.m.v. de huur.

IDEAL hoeft zich bij­na niet meer bezig te hou­den met het nav­ra­gen van de sta­tus van de glas­bok­ken. Sabine Weinstock: „Tegenwoordig kijken onze klan­ten zelf na wel­ke glas­bok­ken ze heb­ben en van­af wan­neer er huur bere­kend wordt. Dat werkt heel goed.“ 

Toen we begon­nen met het sys­teem was het voor onze klan­ten wen­nen omdat ze ineens verp­licht waren tot documentatie- en dus ook tot een zorg­plicht. Dat gaf aan het begin enke­le pro­ble­men die door de over­tui­gings­kracht van onze ver­te­genwo­or­di­gers opge­lost moes­ten worden. 

Tegenwoordig heb­ben wij met onze vas­te klan­ten geen samen­werkings­pro­ble­men meer, iede­re nieu­we klant daa­ren­te­gen moet door onze ver­te­genwo­or­di­gers op de hoog­te gebracht wor­den. Er zijn mee­s­tal een tot twee leve­rin­gen nodig voor­dat de klan­ten het sys­teem begri­j­pen, is de erva­ring van Weinstock.
Een betrouw­baar en geor­ga­ni­s­e­erd glas­bok­be­heer heeft natu­ur­li­jk invloed op de pro­duc­tie bij IDEAL Fensterbau. 

Wolfgang Follmann, coör­di­na­tor en kwa­li­te­i­ts­ma­nage­ment ver­ant­wo­or­de­li­jke, ver­telt: „voor­dat we deel van GestellPool uit­ma­ak­ten had­den we vaak het pro­bleem dat er in onze fab­rie­ken geen glas­bok­ken meer beschik­baar waren. Dat was voor ons altijd erg las­tig omdat we just-in-time pro­du­ce­ren en geen ops­lag heb­ben. In deze situa­tie waren we dan gedwon­gen de ele­men­ten ergens in de fab­riek tegen de muur aan te zetten.“ 

Zulke situa­ties komen dank­zij het cen­tra­le glas­bok­be­heer tegenwo­or­dig niet meer voor. In dit ver­band prijst Wolfgang Follmann uit­druk­ke­li­jk het feit dat de samen­werk­ing met het per­so­neel van GestellPool in Hannover de afge­lo­pen maan­den aan­zi­en­li­jk is verbeterd.

Ook Sabine Weinstock benadrukt dat goe­de com­mu­ni­ca­tie tus­sen klant, lever­an­cier en GestellPool een belan­gri­jke suc­ces­fac­tor is.

Ondanks dat alles digi­taal gere­gis­tre­erd wordt, komen er in de prak­ti­jk altijd weer uit­zon­de­rin­gen voor die alleen opge­lost kun­nen wor­den door per­so­on­lijke com­mu­ni­ca­tie. Indien er vra­gen zijn omt­rent loca­tie en sta­tus van bok­ken wer­ken wij nauw samen met Gestellpool. „Volledige auto­ma­tis­e­ring is niet moge­l­ijk omdat er altijd weer uit­zon­de­rin­gen zul­len zijn.“

Als voor­beeld noemt Sabine Weinstock een klant met zake­li­jke rela­tie in Irak. „Daar was de situa­tie zo dat vol­ge­pak­te bok­ken een jaar lang ston­den, omdat er douan­ev­ra­gen opge­hel­derd moes­ten wor­den. Dan nemen wij natu­ur­li­jk cont­act op met GestellPool en laten voor die bok­ken geen huur berekenen.“

IDEAL had ook te maken met klan­ten die van mening waren dat ze door een opdracht aan IDEAL te geven geen zake­li­jke overe­en­komst met GestellPool heb­ben. Hoe gaat het bedri­jf daar­mee om?

Sabine Weinstock: „Klanten die hard­nek­kig zijn, kri­j­gen hun bestel­ling zon­der glas­bok gele­verd. Voor de klant is het zeer onprak­tisch als ramen en deu­ren los gele­verd wor­den — nie­mand wil hef­schuif­deu­ren die zes meter lang en drie meter hoog zijn met de hand afla­den – daa­rom is het ook nooit zo ver geko­men. Het bedri­jf com­mu­nice­ert de „spe­cia­le voor­waar­den voor goe­de­ren­le­ve­rin­gen met rek­ken voor meer­ma­lig gebruik“ op ver­schil­len­de manie­ren. Onze ver­te­genwo­or­di­gers infor­me­ren de klan­ten en daar­naast wor­den ze ook genoemd in onze con­di­tie­vo­or­waar­den, opdracht­be­ves­ti­ging, prijs­lijst en alge­mene voorwaarden.

Wat kan er nog ver­be­terd worden?

Wolfgang Follmann en Sabine Weinstock ver­tel­len over een pro­bleem met de scan­ners. Sommige vracht­wa­gens zijn meer­de­re dagen onder­weg en pas als ze weer bij de fab­riek aan­ko­men wor­den de gescan­de gege­vens gesyn­chro­ni­s­e­erd. Op dat moment klopt de infor­ma­tie in het sys­teem niet meer, bok­ken die eigen­li­jk onder­weg zijn of al aan klan­ten gele­verd zijn, en dus niet meer in het maga­zi­jn zijn, zijn vol­gens de infor­ma­tie van het sys­teem nog beschik­baar. Voor dit pro­bleem is er nu een oplos­sing, IDEAL is een van de eers­te GestellPool deel­ne­mers die gebruik maken van de nieu­we smartphone-scanners PA700, die de gescan­de data via mobiel inter­net onmid­del­li­jk aan de databank doorgeven. 

Twee van onze chauf­feurs gebrui­ken de mobie­le scan­ners. De resul­ta­ten zijn goedSabine Weinstock
Download Artikel