Arnold Glas GmbH & Co. KG inte­gre­ert 5.000 transportbokken.

In de herfst is het in de fab­rie­ken van Arnold Glas hoogs­eiz­oen. Overal in het land wor­den in de bouw ramen en deu­ren inge­bouwd voor­dat de win­ter beg­int. Als gevolg hier­van stu­ren de filia­len van Arnold Glas in Zuid-Duitsland en Oostenrijk aan­zi­en­li­jk meer trans­por­ten de weg op.

Manuel Jess, tech­nisch direc­teur van Arnolds glas­fa­b­riek in Remshalden, ver­telt dat er in September onge­ve­er 50 tot 60 pro­cent meer iso­la­tie­glas gepro­du­ceerd wordt dan in maart.

In het ver­le­den begon­nen dan de vra­gen en dis­cus­sies in onze fab­rie­ken: Waar zijn de trans­port­bok­ken? Manuel Jess

Jess her­in­nert zich de toe­ne­men­de ner­vo­si­teit onder dege­nen die ver­ant­wo­or­de­li­jk zijn voor pro­duc­tie en dis­po­si­tie. Arnold had meer­de­re dui­zen­den glas­bok­ken in omloop en het was vri­j­wel onmo­ge­l­ijk een over­zicht te hou­den. Tegenwoordig is de logis­tie­ke situa­tie dui­de­li­jk relaxter.
Sinds 2008 is het bedri­jf Arnold Glas deel­ne­mer van GestellPool; cir­ca 5000 trans­port­bok­ken wer­den geïn­te­gre­erd in de pool van GestellPool. „Eindelijk kon­den we weer over glas­pro­duc­ten pra­ten met onze klan­ten“, kan Manuel Jess zich her­in­ne­ren, „onze ver­ko­opaf­de­ling hoef­de niet meer dage­li­jks met klan­ten over ver­lo­ren gega­ne glas­bok­ken te spre­ken of na te vra­gen waar trans­port­bok­ken zich bevon­den“. De digi­ta­le, gecen­tra­li­se­er­de afhan­de­ling was voor alle betrok­ke­nen dui­de­li­jk een­vou­di­ger dan het papier­werk van vroeger.
„Chauffeurs en dis­po­nen­ten heb­ben nu een eigen rou­ti­ne. Verwisselen van getal­len, wat vroe­ger vaker gebe­ur­de bij het hand­ma­tig opschrij­ven, gebe­urt tegenwo­or­dig niet meer.“

Directeur Jess benadrukt ech­ter ook, dat klan­ten­ad­vi­seurs bij Arnold Glas tot op de dag van van­da­ag som­mi­ge klan­ten uit moe­ten leg­gen dat zij voor de glas­bok­ken moe­ten zor­gen, alleen de klant weet wan­neer een glas­bok leeg gemeld kan worden.

Alle filia­len van Arnold Glas heb­ben dank­zij het exter­ne pool-beheer per­ma­nent meer glas­bok­ken ter beschik­king. Voor Jess is het resultaat het belangrijkst. 

Info Arnold Glas is een van de inno­va­tiefs­te glas­pro­du­cen­ten in Europa. Het hoofdkan­to­or bevindt zich in Remshalden en daar­naast heeft Arnold Glas filia­len in Fürstenfeldbrück, Lichtenstein, Kirchberg en Klagenfurt. Het aan­bod van Arnold Glas omvat een uit­ge­breid assor­ti­ment van ISOLAR®-isolatieglas, gehard en gel­aagd vei­lig­heids­glas, instal­la­tie­ac­ces­soires en ser­vices begin­nend bij het ont­werp en ein­di­gend met de imple­men­ta­tie. Continue ont­wik­ke­ling, con­stant onderz­oek naar nieu­we toe­pas­sing­sge­bie­den en ver­bet­er­de pro­duc­tie­me­tho­den heb­ben Arnold Glas tot een belan­gri­jke inno­va­tor in de bran­che gema­akt. Voor het onderz­oek naar- en de ont­wik­ke­ling van nieu­we oplos­sin­gen gebruikt Arnold Glas de syn­er­giën uit het net­werk van alle bedrij­ven bin­nen de Arnold Group. Dit garan­de­ert een maxi­mum aan know­how. Innovatie- en design­pri­j­zen, bij­vo­or­beeld voor ons vogel­be­scher­ming­sglas (ORNILUX), of ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van foto­vol­taï­sche zonne-energie (VOLTRALUX) beves­ti­gen ons werk. 

www.arnold-glas.de

Download Artikel