Efficiëntie.


Door mid­del van een onge­ken­de trans­paran­tie voor lever­an­ciers en klan­ten ver­min­de­ren wij de admi­nis­tra­tie­ve belas­ting in de glas­bran­che en maken wij het moge­l­ijk via inter­net op elk gewenst moment de gege­vens van uw trans­port­rek­ken te beki­jken. Ons online­sys­teem helpt ver­schil­len­de markt­deel­ne­mers erbij altijd een over­zicht te heb­ben – of het nu om een groot aan­delen­ven­nootschap, een mid­del­gro­te raam­fa­bri­kant of een klei­ne een­mans­zaak gaat.

 • Glasbokken sneller terug

  U kri­jgt uw glas­bok­ken snel­ler terug waar­door u uw bok­ken vaker kunt gebrui­ken voor glas­trans­port. U heeft dus min­der glas­bok­ken nodig en u bes­paart kosten!

 • Minder aanschaf van nieuwe transportrekken

  Wij weten pre­ci­es waar uw glas­bok­ken zich bevin­den. Daardoor ver­dwi­j­nen min­der bok­ken, hoeft u min­der nieu­we glas­bok­ken aan te schaf­fen en bes­paart u kosten!

 • Geautomatiseerde en snellere registratie van gegevens.

  Moderne Android-scanner-technologie auto­ma­tis­e­ert en vere­en­vou­digt uw gege­vens­re­gis­tra­tie. Het ver­wis­se­len van getal­len en papier­cha­os wordt hier­door voor­ko­men. Dit zorgt voor een pro­fes­sio­n­ele uits­tra­ling bij uw klanten.

 • Meer Personeelcapaciteit

  Het Gestellpool team beheert met de spe­cia­al daar­vo­or ont­wik­kel­de soft­ware uw glas­bok­ken. Uw per­so­neel heeft meer tijd beschik­baar voor uw kernactiviteiten. 

 • Return on Investment binnen het eerste jaar

  Onze gekwa­li­fice­er­de mede­wer­kers bege­lei­den u met hun des­kun­dig­heid en maken een snel­le intro­duc­tie van het sys­teem met snel­le resul­ta­ten moge­l­ijk, vaak met een Return on Investment al bin­nen het eers­te jaar.

 • Wij vinden voor alles een oplossing- altijd

  Uw klan­ten zijn bij ons in goe­de han­den. Onze gemo­ti­ve­er­de en spe­cia­al opge­lei­de mede­wer­kers maken gebruik van een modern klan­ten­ma­nage­ment­sys­teem waar­door indi­vi­du­ele vra­gen en wen­sen van klan­ten pro­fes­sio­neel behan­deld kun­nen wor­den. Wij vin­den voor alles een oplossing- altijd!

 • U bepaalt!

  U bepaalt! Aan uw geves­tig­de leve­ringspro­ces­sen ver­an­dert zich bij­na niets, wij maken een rechts zeke­re, loca­tie geba­se­er­de, elek­tro­ni­sche regis­tra­tie van het leve­ringspro­ces mogelijk.

 • Efficiënte routeplanning

  Doordat u pre­ci­es weet waar uw lege glas­bok­ken zich bevin­den kunt u uw rou­tes zo effec­tief moge­l­ijk plan­nen. U voor­komt zo dat uw chauf­feur voor niets naar een klant rijdt. Naast dat u uw CO2-uitstoot ver­laagt, spaart u zo ook kos­ten bij uw logistiek.

Wij werken met alle soorten glasbokken


Ongeacht vorm of type glasbok,
wij zorgen ervoor.


Zo wordt u deelnemer 

01

neem cont­act op met ons vri­en­de­li­jke ser­vice team en maak een vri­j­b­lij­ven­de afspraak.


U leert de voordelen van GestellPool Europe kennen

02

Er wordt spe­cia­al voor u een pas­send ser­vice­pak­ket van GestellPool Europe samen­ge­steld. Wij beant­wo­or­den al uw vra­gen en vin­den pas­sen­de oplossingen.


U maakt voor het eerst gebruik van het systeem van Gestellpool

03

U ont­vangt van GestellPool Europe spe­cia­le sti­ckers voor uw glas­bok­ken met een EAN-code, op aanvraag voor­zi­en van het logo van uw bedrijf.


Scannen en in het systeem registreren

04

Nadat u de sti­cker op de glas­bok heeft gepl­akt kunt u de bok in het sys­teem invoe­ren door de EAN-code te scan­nen. De glas­bok ver­schi­jnt ver­vol­gens auto­ma­tisch in het sys­teem en wordt nu door GestellPool gevolgd en beheerd.


Leegmelden

05

Nadat u een glas­bok met waren aan uw klant gele­verd heeft, heeft de klant 56 dagen tijd om de glas­bok vrij te maken en bij GestellPool leeg te mel­den. Zodra een glas­bok door de klant leeg gemeld wordt, wordt u als lever­an­cier daa­ro­ver geïn­for­meerd en kunt u de bok in uw ophaal rou­te inplannen.

Nooit meer verwisselde getallen:
de GestellPool Europe handscanner!


Voor bedrij­ven die trans­port­rek­ken effec­tief en meer­m­aals wil­len gebrui­ken. Eenvoudig scan­nen, snel­le loca­tie­be­pa­ling en draad­loos ver­zen­den van glas­bok­in­for­ma­tie. Dat zijn de voor­de­len van de GestellPool handscanners.


Op onze web­site kun­nen alle klan­ten via een GRATIS account glas­bok­ken leeg­mel­den en zien wel­ke bok­ken zich op hun bouw­p­la­ats bevin­den. Klanten met een online­ac­count zijn geor­ga­ni­s­e­er­der, tev­re­de­ner en hel­pen auto­ma­tisch hun leveranciers.

Al meer dan
0
glas­bok­ken wer­den via Gestellpool leeg gemeld.