Voordat u de glasbok leegmeldt, dient u aan de volgende drie voorwaarden voldaan te hebben:

De glasbok dient voor de vrachtwagen vrij toegankelijk te zijn.

De glasbok dient leeggeruimd te zijn.
De glasbok dient zich op het opgegeven adres te bevinden.

Beschadigde arti­kelen of oud glas op de glas­bok? Ook dan is leeg­mel­den moge­l­ijk. De bok moet wel vei­lig zijn om te trans­port­e­r­en en u dient het bij ons te mel­den zodat de chauf­feur voor­be­reid is.
Zorg er altijd voor dat u, op het moment dat een glas­bok opge­haald wordt, van de chauf­feur een afhaal­be­w­ijs kri­jgt. De chauf­feur kan een afhaal­be­w­ijs voor u prin­ten zodra de glas­bok als “opge­haald” gescand is en op de vracht­wa­gen gela­den is.

Hier vindt u het nummer van de glasbok


Wilt u één of meer­de­re glas­bok­ken leeg­mel­den? Met onze app kunt u een­vou­dig de bar­code met het glas­bok­num­mer scannen.

Leegmelden via het internetportaal.

Uw belangrijkste online-tool.

Voor onze deel­ne­mers bie­den wij een inter­net­por­taal aan voor PC en smart­phone waar onze deel­ne­mers hun glas­bok­ken kun­nen behe­ren en een over­zicht van de gere­gis­tre­er­de glas­bok­ken kun­nen inzi­en. Dit inter­net­por­taal is bevei­ligd met een wachtwoord.
Onze data­ser­ver bevindt zich in Duitsland en valt onder de Duitse wet­ge­ving inzake gege­vens­be­scher­ming. Dit garan­de­ert onze deel­ne­mers het hoogs­te niveau van beveiliging.


Klik hier om u voor het gra­tis inter­net­por­taal aan te melden

Aanmelden

Klik hier voor de hand­lei­ding van het internetportaal

Handleiding

Leegmelden met de gratis GestellPool Europe app.

Wilt u de gratis GestellPool Europ app downloaden?
Klik hier!

De gra­tis app is een veel­zij­di­ge alles­kun­ner die beschik­baar is voor Apple en Android smart­phones. Voor het door­ge­ven van een loca­tie, bar­codes scan­nen en nog veel meer. De snels­te en gemak­ke­li­jks­te manier om vrij te melden. 


Klik hier om de gra­tis app te downloaden

App down­loa­den

Klik hier voor de hand­lei­ding van de app

Handleiding

Persoonlijk contact met ons
vriendelijke team.

Tel.: +49 (0) 511 655 114–44

Ons vri­en­de­li­jke ser­vice team staat u graag met raad en daad bij. Of het nu gaat om het vin­den van de bar­code, het leeg­mel­den van een glas­bok of een bok die ver­dwe­nen is, u kunt zich bij ons mel­den. Wij ver­heu­gen ons erop met u in cont­act te komen! Houdt u alstub­lieft uw klant­num­mer, uw naam en adres en het glas­bok­num­mer bij de hand. Het glas­bok­num­mer vindt u op de sti­cker die aan de zij­kant van de glas­bok gepl­akt is.

Leegmelden per e‑mail.

Snel en gemakkelijk aan freimelden@gestellpool.com

Stuur een e‑mail aan freimelden@gestellpool.com met de num­mers van de glas­bok­ken die u leeg wilt mel­den, de exac­te loca­tie van de glas­bok­ken, de pla­ats­eli­jke omstan­dig­he­den en een cont­act­per­so­on met telefoonnummer.

Leegmelden per fax

FAX: +49 (0) 511 655 114–99

De klas­sie­ke manier om een glas­bok leeg te mel­den. Hiervoor kunt u ons over­zich­te­li­jke fax­for­mu­lier gebrui­ken, dat u via onze web­site kunt down­loa­den. Gebruik indi­en moge­l­ijk de digi­ta­le manier om leeg te mel­den, zo bes­paart u papier en draagt u bij aan een beter milieu.