Waar moeten glasbokken staan die kaar zijn om opgehaald te worden?

Sebastian Block

Glasbokken die leeg gemeld wor­den moe­ten zich op het adres bevin­den waar ze ook gele­verd zijn. Als een glas­bok zich om logis­tie­ke rede­nen op een ander adres bevin­dt dan de plaats van leve­ring moet dit bij het leegmel­den aan­ge­ge­ven wor­den. Als het onmo­geli­jk is de glas­bok op het ande­re adres op te halen, moet de klant de bok terug trans­porte­ren naar het adres waar de bok oor­spr­on­ke­li­jk gele­verd is.