Wat staat er precies op het glasbokoverzicht?

Sebastian Block

U kunt 49 dagen (7 weken) gra­tis over de trans­portrek­ken van uw lever­an­cier beschik­ken. U draagt bij aan een betrouw­baar goe­deren­ver­keer door bok­ken zo snel mogeli­jk leeg te maken en vrij te mel­den. Zodat u altijd een over­zicht heeft en weet van­af wan­neer u huur moet beta­len voor een glas­bok, bie­den wij u de mogeli­jk­heid iede­re drie weken een e‑mail met een glas­bo­ko­ver­zicht te ontvangen.
In dit over­zicht kunt u een­vou­dig zien wan­neer wel­ke glas­bok aan u gele­verd werd. Ook kunt u zien hoe lang u nog gra­tis over een glas­bok kunt beschik­ken en van­af wan­neer u huur betaalt. Zo kunt u altijd op tijd reage­ren en een bok lee­gru­i­men voor­dat de gra­tis peri­ode afloopt.
Houd er reken­ing mee dat de datum die ver­meld wor­dt op het glas­bo­ko­ver­zicht en in het online­por­taal als begin van de huur­bere­ken­ing, overeen­komt met de eers­te dag waarop u huur betaalt. Meld glas­bok­ken uiter­li­jk de dag vóór deze datum leeg, daar­mee voor­komt u dat u huur moet betalen.
Glasbokken die u al leeg gemeld heeft wor­den niet meer ver­meld op het vol­gen­de glasbokoverzicht.
In het glas­bo­ko­ver­zicht wor­den per bok twee adres­sen ver­meld. Het bovens­te adres (opge­dra­gen) is het adres dat u als klant aan uw lever­an­cier door­ge­ge­ven heeft. Het onders­te adres(gegeocodeerd) is het adres dat de Scanner van de chauf­feur bij het leve­ren van de bok gene­reert d.m.v. GPS. Het kan voor­ko­men dat er een ander adres wor­dt gegenereerd dan het opge­ge­ven adres. Dit kan bij­vo­or­beeld gebeu­ren als uw bedrij­ven­ter­rein zeer groot is.
U kunt ons via een e‑mail aan stammdaten@gestellpool.com door­ge­ven op welk e‑mailadres u het glas­bo­ko­ver­zicht wilt ontvangen.