Wat gebeurt er als een glasbok leeg gemeld is maar toch niet klaar is om opgehaald te worden?

Sebastian Block

U dient bok­ken enkel leeg te mel­den die ook wer­ke­li­jk opge­haald kun­nen wor­den. Als de chauf­feur een bok niet mee kan nemen, bij­vo­or­beeld omdat er zich toch nog glas op de bok bevindt, wordt de bok weer geac­ti­ve­erd en de huur wordt door bere­kend. Eventueel ont­sta­ne logis­tiek­kos­ten wor­den in reke­ning gebracht.