Ik heb een glasbok leeg gemeld maar hij wordt niet opgehaald. Moet ik de huur verder betalen?

Sebastian Block

Nee, op het moment dat u een glas­bok leeg mel­dt wor­dt de bere­ken­ing van de huur gestopt en tege­li­j­ker­tijd kri­jgt uw lever­an­cier de opdracht de bok bij u op te halen. U bent ech­ter nog steeds ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de glas­bok. Houd er reken­ing mee dat elke begon­nen week vol­l­e­dig in reken­ing wor­dt gebracht.

Let op: Er kun­nen logis­tie­ke kos­ten in reken­ing kun­nen wor­den gebracht als een leegmel­ding niet klopt en des­be­tref­fen­de glas­bok niet mee­ge­no­men kan worden.