Vanaf wanneer wordt huur in rekening gebracht?

Sebastian Block

Na ont­vangst van de goe­de­ren kunt u 49 dagen(7 weken) gra­tis over een glas­bok beschik­ken, van­af de 50e dag wordt per begon­nen week een bed­rag van 20 euro in reke­ning gebracht.