HÄUFIGE FRAGEN UND ANTWORTEN

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN HABEN WIR FÜR SIE ZUSAMMENGETRAGEN, SO DASS SIE HIER BESTIMMT SCHON DIE INFORMATIONEN FINDEN, DIE SIE SUCHEN.
ALLGEMEIN

Hoe wor­den klan­ten over gele­ver­de glas­bok­ken geïnformeerd?

Via ons gra­tis online­por­taal kun­nen klan­ten op ieder gewenst moment een real-time over­zicht inzi­en van alle glas­bok­ken die op hun account gere­gis­tre­erd zijn. Ook kun­nen klan­ten glas­bok­ken hier een­vou­dig leegmelden.
Een Account kunt u aanvra­gen door een e‑mail met uw vol­le­di­ge cont­act­ge­ge­vens aan freimelden@gestellpool.com te stu­ren. Verdere infor­ma­tie omt­rent het inter­net­por­taal vindt u hier: https://www.gestell-pool.com/tipps-und-fakten/kundenbereich

Daarnaast stu­ren wij klan­ten iede­re 3 weken een up-to-date glas­bo­ko­ver­zicht via e‑mail.


Wat staat er pre­ci­es op het glasbokoverzicht?
U kunt 49 dagen (7 weken) gra­tis over de trans­port­rek­ken van uw lever­an­cier beschik­ken. U draagt bij aan een betrouw­baar goe­de­ren­ver­ke­er door bok­ken zo snel moge­l­ijk leeg te maken en vrij te mel­den. Zodat u altijd een over­zicht heeft en weet van­af wan­neer u huur moet beta­len voor een glas­bok, bie­den wij u de moge­l­ijk­heid iede­re drie weken een e‑mail met een glas­bo­ko­ver­zicht te ontvangen.
In dit over­zicht kunt u een­vou­dig zien wan­neer wel­ke glas­bok aan u gele­verd werd. Ook kunt u zien hoe lang u nog gra­tis over een glas­bok kunt beschik­ken en van­af wan­neer u huur betaalt. Zo kunt u altijd op tijd reage­ren en een bok lee­gru­i­men voor­dat de gra­tis peri­ode afloopt.
Houd er reke­ning mee dat de datum die ver­meld wordt op het glas­bo­ko­ver­zicht en in het online­por­taal als begin van de huur­bere­ke­ning, overe­en­komt met de eers­te dag waar­op u huur betaalt. Meld glas­bok­ken uiter­li­jk de dag vóór deze datum leeg, daar­mee voor­komt u dat u huur moet betalen.
Glasbokken die u al leeg gemeld heeft wor­den niet meer ver­meld op het vol­gen­de glasbokoverzicht.
In het glas­bo­ko­ver­zicht wor­den per bok twee adres­sen ver­meld. Het bovens­te adres (opged­ra­gen) is het adres dat u als klant aan uw lever­an­cier door­ge­ge­ven heeft. Het onders­te adres(gegeocodeerd) is het adres dat de Scanner van de chauf­feur bij het leve­ren van de bok gene­re­ert d.m.v. GPS. Het kan voor­ko­men dat er een ander adres wordt gegen­ere­erd dan het opge­ge­ven adres. Dit kan bij­vo­or­beeld gebeu­ren als uw bedrij­venter­rein zeer groot is.
U kunt ons via een e‑mail aan stammdaten@gestellpool.com door­ge­ven op welk e‑mailadres u het glas­bo­ko­ver­zicht wilt ontvangen.
MIETBERECHNUNG

Vanaf wan­neer wordt huur in reke­ning gebracht?

Na ont­vangst van de goe­de­ren kunt u 49 dagen(7 weken) gra­tis over een glas­bok beschik­ken, van­af de 50e dag wordt per begon­nen week een bed­rag van 20 euro in reke­ning gebracht.


Is er een boven­grens aan de huurberekening?

Ja, De huur wordt maxim­aal bere­kend tot dat de tota­le waar­de van de glas­bok bereikt is (100% huur).
Er zijn vier ver­schil­len­de prijsklassen:
PK 1: Rek A‑klein, L‑klein, sle­pers­wa­gen en ande­re rek­ken = € 350,-
PK 2: Rek A‑middel en L‑middel = € 450,-
PK 3: Rek A‑groot en L‑groot = € 550,-
PK 4: Rek A‑extra groot en L‑extra groot = € 650,-


Wat gebe­urt er als de 100% huur bereikt is?

Als de tota­le waar­de van de glas­bok bereikt is, stopt de bere­ke­ning van de huur auto­ma­tisch. De glas­bok bli­jft eigen­dom van uw lever­an­cier en moet terug­ge­ge­ven worden.

FREIMELDUNG

Wat gebe­urt er als een glas­bok leeg gemeld is maar toch niet kla­ar is om opge­haald te worden?

U dient bok­ken enkel leeg te mel­den die ook wer­ke­li­jk opge­haald kun­nen wor­den. Als de chauf­feur een bok niet mee kan nemen, bij­vo­or­beeld omdat er zich toch nog glas op de bok bevindt, wordt de bok weer geac­ti­ve­erd en de huur wordt door bere­kend. Eventueel ont­sta­ne logis­tiek­kos­ten wor­den in reke­ning gebracht.


Moeten klan­ten die regel­ma­tig een leve­ring ont­van­gen ook leegmelden?

Ja. Alleen als u een glas­bok bij Gestellpool leeg mel­dt, kri­jgt uw lever­an­cier de bok in een ophaal­over­zicht te zien. Aan de hand van dit over­zicht wordt een tour­plan gema­akt en bere­kend hoe veel pla­ats er nodig is op de vracht­wa­gen. Als u een bok niet leeg gemeld heeft, kan het zijn dat de chauf­feur geen pla­ats voor de bok heeft op de vracht­wa­gen en de bok niet mee kan nemen. Hierdoor kan de huur­vri­je peri­ode over­schre­den wor­den en kun­nen er kos­ten ontstaan.


Hoe kan ik glas­bok­ken die leeg en kla­ar zijn om opge­haald te wor­den leegmelden?

Leegmelden kunt u op de vol­gen­de manie­ren doen:
‑Via het gra­tis, met wacht­wo­ord bevei­lig­de inter­net­por­taal (www.gestellpool.nl)
‑Door een e‑mail te stu­ren aan: leegmelden@gestellpool.com
‑Telefonisch via +49 (0) 511 655 114–44
‑Per fax aan +49 (0) 511 655 114–99
‑Via de gra­tis smartphone-app (ver­kri­jg­baar voor Apple & Android)


Ik heb een glas­bok leeg gemeld maar hij wordt niet opge­haald. Moet ik de huur ver­der betalen?

Nee, op het moment dat u een glas­bok leeg mel­dt wordt de bere­ke­ning van de huur gest­opt en tege­li­jker­tijd kri­jgt uw lever­an­cier de opdracht de bok bij u op te halen. U bent ech­ter nog steeds ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de glas­bok. Houd er reke­ning mee dat elke begon­nen week vol­le­dig in reke­ning wordt gebracht.

Let op: Er kun­nen logis­tie­ke kos­ten in reke­ning kun­nen wor­den gebracht als een leeg­mel­ding niet klopt en des­be­tref­fen­de glas­bok niet mee­ge­no­men kan worden.

ABHOLUNG

Waar moe­ten glas­bok­ken sta­an die kaar zijn om opge­haald te worden?

Glasbokken die leeg gemeld wor­den moe­ten zich op het adres bevin­den waar ze ook gele­verd zijn. Als een glas­bok zich om logis­tie­ke rede­nen op een ander adres bevindt dan de pla­ats van leve­ring moet dit bij het leeg­mel­den aan­ge­ge­ven wor­den. Als het onmo­ge­l­ijk is de glas­bok op het ande­re adres op te halen, moet de klant de bok terug trans­port­e­r­en naar het adres waar de bok oor­spr­on­ke­li­jk gele­verd is.


Wat gebe­urt er als iemand anders een glas­bok meeneemt?

De klant is verp­licht de glas­bok onbe­scha­digd aan de lever­an­cier terug te geven. Is dit niet het geval, kun­nen er kos­ten ontstaan.


Hoe lang duurt het voor­dat een glas­bok opge­haald wordt na het leegmelden?

In de regel wor­den glas­bok­ken bin­nen 1 tot 3 weken opge­haald. De klant is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de glas­bok tot het moment dat de bok door de lever­an­cier opge­haald wordt.