Het Probleem
Het doel van Gestellpool Europe kan het best uit­ge­legd wor­den aan de hand van de basis van het pro­bleem. Het begon allem­aal met het ver­dwi­j­nen van glas­bok­ken. De bedrij­ven in de glas­in­dus­trie leden tien­tal­len mil­joe­nen scha­de door het ver­lies van trans­port­rek­ken, die ergens tus­sen leve­ring, ver­werk­ing en bouw­p­la­ats ver­dwe­nen. Herman Schüller, direc­teur van Semcoglas Holding GmbH, lid van het bestuur van GestellPool en een van de oprich­ters van GestellPool her­in­nert zich nog: “Onze bran­che ver­lo­or jaar­li­jks 10.000 tot 12.000 trans­port­rek­ken, dit kwam overe­en met een waar­de­ver­lies van zes tot acht pro­cent.”. Lege glas­bok­ken ston­den lan­ger en lan­ger bij klan­ten. Het gevolg: te wei­nig glas­bok­ken, leve­rings­ver­tra­gin­gen, stil­stand op de bouw­p­la­atsen. Voor de fabri­kan­ten was het terug­vin­den van de glas­bok­ken zeer tijd- en kos­ten­in­ten­sief zon­der dat er een ver­be­te­ring was in de effec­ti­vi­teit van het gebruik van de glas­bok­ken. De ondui­de­li­jk­heid over wie ver­ant­wo­or­de­li­jk was voor de onz­org­vul­di­ge omgang met de trans­port­rek­ken had een nega­tie­ve invloed op de zake­li­jke rela­tie tus­sen lever­an­ciers en klanten.
Onze bran­che ver­lo­or jaar­li­jks 10.000 tot 12.000 trans­port­rek­ken, dit kwam overe­en met een waar­de­ver­lies van zes tot acht pro­centHermann Schüller
Het pro­jectidee
In 2006 werd door de glas­bran­che een pro­ject­groep opge­richt, met als doel het effi­ci­ën­ter mana­gen van glas­bok­ken. Hoe kon het ver­lies en het nut­te­loos rond­s­ta­an van glas­bok­ken als­me­de de omloops­nel­heid ver­be­terd wor­den? Al snel was dui­de­li­jk: het moest een gemeensch­ap­pe­li­jke branche-oplossing wor­den. De fabri­kan­ten moes­ten hun trans­port­rek­ken vol­gens uni­for­me regels behe­ren: er mocht geen con­cur­ren­tie ont­s­ta­an door­dat de ene lever­an­cier een goed­ko­per huur­sys­teem had dan de ander. De pro­ject­groep gaf het Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik (OFFIS), geves­tigd aan de Carl von Ossietzky Universiteit, de opdracht om een gedrag- en regel­ge­ving­ska­der voor het glas­bok­be­heer te ont­wik­kelen. Dit moder­ne logis­tiek­con­cept ontstond tus­sen 2006 en 2008. Tijdens de pro­ject­fa­se wer­den soft­ware­ont­wik­kel­a­ars geën­ga­ge­erd die al IT-systemen voor het beheer van afval­con­tai­ners en huur­toi­let­ten op de mark gebracht had­den. In 2008 werd Gestellpool Europe GmbH & Co. KG, geves­tigd in Hannover, opge­richt en werd begon­nen met het tes­ten van het sys­teem. GestellPool had op dat moment 12 deel­ne­mers: gro­te en klei­ne­re bedri­jfs­groe­pen van de vlak­glas­in­dus­trie, die bij de start rond 20.000 trans­port­bok­ken in de gemeensch­ap­pe­li­jke pool hadden. 

De oplossing

01

De con­ven­tio­n­ele met de hand inge­vul­de for­mu­lie­ren en noti­ties wor­den ver­van­gen door moder­ne hand­scan­ners en bar­codes. Op die manier wordt elke beweging van een glas­bok digi­taal gere­gis­tre­erd en direct aan GestellPool over­ged­ra­gen. Het ver­wis­se­len van getal­len en cha­os van papie­ren wordt hier­door voorkomen.


02

Alle deel­ne­mers blij­ven eigen­aar van hun trans­port­rek­ken, de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid voor het beheer en het ver­vol­gen van de trans­port­rek­ken wordt ech­ter uit­besteed aan GestellPool.


03

Bij het scan­nen wordt ‑aan de hand van datum, tijd en d.m.v. GPS-coördinaten- bepaald waar de glas­bok zich op dat moment bevindt.


04

Klanten heb­ben één aan­spreekpunt voor alle glas­bok­ken, onaf­han­ke­li­jk van wie de leverancier/leveranciers zijn.


05

Een gemeensch­ap­pe­li­jke branche-oplossing en onge­ken­de trans­paran­tie hel­pen de klan­ten erbij actief mee te wer­ken en glas­bok­ken bin­nen 8 weken leeg te mel­den. Pas na 8 weken wordt voor het gebruik van een glas­bok huur berekend.


06

Klanten kun­nen op elk gewenst moment online naki­jken hoe lang de gra­tis peri­ode van een glas­bok nog duurt en wan­neer de glas­bok leeg­ge­ru­imd moet zijn, hier­door wordt voor­ko­men dat er kos­ten ontstaan.


07

Klanten kun­nen glas­bok­ken leeg­mel­den via de smartphone-app, via inter­net, per e‑mail, tele­fo­nisch of per fax.


08

Het beheer door mid­del van elek­tro­ni­sche regis­tra­tie zorgt ervo­or dat deel­ne­mers en lever­an­ciers geen las­tig papier­werk meer heb­ben en voor­komt fou­ten die ont­s­ta­an bij het hand­ma­tig invul­len van formulieren.


09

Meningsverschillen over het bere­ke­nen van huur wor­den voor­ko­men door­dat deel­ne­mer en klant dui­de­li­jke infor­ma­tie heb­ben over de sta­tus en de loca­tie van glasbokken.


10

Ook in het geval dat de klant bij leve­ring niet aan­we­zig is, vindt een rechts­gel­di­ge regis­tra­tie van het afle­ve­ren plaats.


Het succesverhaal van GestellPool Europe

2006

Start opti­ma­li­sa­tie­pro­ject voor glas­bok­be­heer in de glas­bran­che aan het Offis Institut in Oldenburg


2008

Oprichting van Gestellpool Europe GmbH & Co. KG en start test­fa­se van het systeem.

2009

Begin van de liv­e­fa­se van het sys­teem met gesel­ec­teer­de deelnemers.

2010

Begin van de alge­mene livefase


2011

Glasbokoverzichten wor­den aan klan­ten verstuurd

2012

Eerste bere­ke­ning van glasbokhuur

2013

Sebastian Block nieu­we direc­teur GestellPool


2014

Ontwikkeling van een gra­tis smartphone-app voor Android-smartphones

Download

2014

Ontwikkeling van een gra­tis smartphone-app voor Windows-smartphones

2014

Ontwikkeling van een gra­tis smartphone-app voor Apple-smartphones


Download

2014

De op Windows geba­se­er­de Handscanners voor het scan­nen van glas­bok­ken wor­den ver­van­gen door inno­va­tie­ve, robu­us­te Android-handcomputers.

2015

Optimalisering van de klan­ten­ser­vice door invoe­ring van een inno­va­tief klan­ten­ma­nage­ment­sys­teem (CRM)

2017

Overtuigende online aan­we­zig­heid door de ver­nieuw­de Gestellpool website


2019

Opbouw van een mar­ke­ting afde­ling ten bate van public relations

2020

Invoering van een nieuw soft­ware­sys­teem voor het glas­bok­ma­nage­ment: GESA